Menu
menu      Tunezja - informacje, wspomnienia, newsy
menu      lek antydepresyjny pro masol
menu      lek na grzybicę bezpieczny w ciąży
menu      lek dawercin Stosowanie u noworodka
menu      lęk przed samolotem?relanium
menu      lek duphaston na wywołanie miesiączki
menu      lek na bolące i spuchnięte nogi
menu      lek losartan a Zespół Marfana
menu      lek dostępny w Polsce na paraliż
menu      lek stom Sławomir Karwan
menu      lek na alergię dla matki karmiącej
cennik roben
Gra Sim City 2000
analog devices ad1986 ati sb400 ac2797 audio
webpremiership charlton
truskawki na tapete

Tunezja - informacje, wspomnienia, newsy

Gina aż się prosi, aby pojechać do prof. Emericha. Może to jest operacyjne? Ale pewnie tam w Rzeszowie nie ma na to żadnych szans, to może coś na Śląsku? Wznowa po tym wyniku TK przesądzona.
DDP to Cisplatyna. PCL to Paklitaksel czyli Taxol. Monoterapia to znaczy podawanie tylko jednego leku czyli w tym wypadku Cisplatyny, tak aby inne leki może nawet nie zakłócały działania Cisplatyny. Wynik genetyczny stwierdza mutację genu BRCA1 czyli choroba Twoja ma przesądzające podłoże genetyczne stąd zalecenie z ich strony tylko Cisplatyny. Może warto porozmawiać z tym genetykiem czy jest mozliwośc z jego strony aby porozmawiał o tym z Twoim lekarzem od chemioterapii. Pozdrawiam

Maya najważniejsze, że wynik markera jest ok. i jesteś chociaz trochę uspokojona. Odnośnie leku Abraxane, to jest to lek oparty na paklitakselu czyli substancji, którą zawiera Taxol. Stosowany może być tylko w monoterapii i wykazuje skuteczność w raku jajnika. Nowe opracowanie leku pozwoliło ograniczyć działania niepożądane i lek najprawdopodobniej nie wymaga premedykacji przygotowującej podanie, jak ma to miejsce przy Taxolu. Nie wyklucza się jednak, że może wystąpić reakcja uczuleniowa na paklitaksel, ale wydaje się to znacznie rzadsze, jak przy Taxolu. Obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych jest jeszcze nowsza odmiana paklitakselu, która oparta jest na innej metodzie rozpuszczania leku o nazwie Paclical ®, gdzie nie sa zastosowane rozpuszczalniki Cremophor EL, które odpowiadają m.in za reakcje uczuleniowe w obecnie stosowanym Taxolu. Lek Abraxane napewno był stosowany na raka jajnika w USA. Pozdrawiam

1. Cytostatyki cyklozależne i fazowo-specyficzne - są to leki działające w określonej fazie cyklu komórkowego, charakteryzujące się tym, że wzrost dawki powoduje wzrost odsetka zniszczonych komórek - do pewnego poziomu. Potem już nie, bo komórki, które mają zostać zwalczone znajdą się w innej fazie rozwoju. Dla poszczególnych faz są to następujące leki:

* FAZA G1 asparaginaza, kortykosteroidy;
* FAZA S: cytarabina, fludarabina, doksorubicyna, gemcytabina, kapecytabina, hydroksymocznik, metotreksat, merkaptopuryna, prokarbazyna, merkaptopuryna, tioguanina;
* FAZA G2: bleomycyna, irimotekan, mitoksantron, topotekan;
* FAZA M: alkaloidy otrzymywane z barwinka (Vinca rosea) - winorelbina, winblastyna, winkrystyna; pochodne podofilotoksyny - etopozyd, tenipozyd; taksany - paklitaksel, docetaksel.

2. Cytostatyki cyklozależne i fazowo-niespecyficzne - leki działające na komórki w cyklu podziałowym niezależnie od fazy cyklu. Cechują się występowaniem liniowej zależności pomiędzy dawką i efektem (wzrost dawki powoduje stały wzrost odsetka zniszczonych komórek). Należą do nich nitrogra-nulogen, busulfan, chlorambucyl, pochodne nitrozomocznika: karmu-styna, lomustyna.

3. Cytostatyki o działaniu niezależnym od cyklu podziałowego, niszczące komórki niezależnie od ich stanu rozwoju. Są to: cisplatyna, karboplatyna, cyklofosfamid, ifosfamid, melfalan, dakarbazyna, antracykliny (doksorubi-cyna, daunorubicyna, daktynomycyna) leki alkilujące. Sformułowanie „alkilujące" pochodzi z chemii i określa rodzaj wiązań w cząsteczkach istotnych dla życia komórek - DNA, RNA, białka powstających pod wpływem leku, a w efekcie prowadzących do śmierci komórki.
Strategia

W leczeniu stosuje się najczęściej kilka leków cytostatycznych jednocześnie, różniących się mechanizmem działania i toksycznością. Każdy z leków ma działać na inną fazę życiową cyklu komórkowego.

Wykorzystanie zasad kinetyki komórkowej pozwala też na tworzenie programów chemioterapii wieloleko-wej. Zakładane korzyści ze stosowania polichemioterapii to: maksymalne niszczenie w zakresie możliwej do zaakceptowania toksyczności, szersze spektrum w guzach heterogennych (złożonych z różnych subpopulacji komórek nowotworowych), prewencja rozwoju linii komórkowych opornych na cytostatyki.

Podstawowymi zasadami doboru i kojarzenia cytostatyków w programach wielolekowej chemioterapii jest aktywność poszczególnych leków w monoterapii, różne mechanizmy działania (addytywne/synergistyczne), odmienne profile toksyczności (maksymalne dawki), optymalne schematy podawania i różna oporność (cytostatyki nieoporne krzyżowo).

Nadzieja,
wznowa jest na bank i to niestety galopująca... CA125 rośnie w zastraszającym tempie niestety..

Małe podsumowanie:
W wywiadzie radykalnie leczony zaawansowany lokoregionalnie rak sutka.
Obecnie: Clear cell carcinoma G-3 ovarii (jasnokomórkowy rak jajnika o wys. złośliwości histologicznej)
• listopad 2007 - radykalne leczenie chirurgiczne (pozostały zmiany resztkowe)
• leczenie chemioterapią I linii: cisplatyna+paklitaksel (odpowiedź całkowita)
• wznowa po okresie 7-12 miesięcy (co dawało ok. 30% szans na odpowiedź chemioterapii II linii)
• chemioterapia II linii: cisplatyna+doksorubicyna (odpowiedź całkowita)
• wznowa po okresie 4-5 miesięcy
• uwagi: umiarkowana niedokrwistość, podwyższona kreatynina

__________________________________________

Tak po przeanalizowaniu powyższego to wydaje mi się, że można by spróbować leczenia topotekanem.
Topotekan (w monoterapii) jest mniej toksyczny niż każdy z leków podawanych we wcześniejszych schematach, i jest polecany jako leczenie kolejnego rzutu w raku jajnika opornym na pochodne platyny. Do takiej oporności myślę, że już doszło i leczenie z udziałem cisplatyny zapewne zostało już wyczerpane. Zresztą tak dobra odpowiedź na chemioterapię II linii jest na pewno w dużej mierze wynikiem leczenia schematem zawierającym doksorubicynę -
niestety odpowiedź nie trwała długo.

Szansa na odpowiedź na leczenie topotekanem to ok. 15-40%.
Topotekan może być przyjmowany dożylnie (większa skuteczność) lub doustnie.

Mamy niedokrwistość i podwyższoną kreatyninę - to również może rzutować na decyzje terapeutyczne, które zapadną - warto by zbadać jeszcze (z badań krwi) mocznik /pod kątem pracy nerek/.

Taka uwaga jeszcze: topotekan to dość drogi lek i nie wszystkie ośrodki mogą go chętnie proponować. Jeśli kwestionowano by tę ścieżkę dalszego leczenia to warto podpytać dlaczego; jeśli chodziłoby o sprawy związane z finansowaniem leczenia (można zapytać o to wprost) to nic nie stoi na przeszkodzie by zapytać w innym ośrodku o to, czy ma możliwość przejęcia chorej w celu leczenia topotekanem.

Wydaje mi się, że topotekan to rozwiązanie optymalne; inne leki w monoterapii (po wyczerpaniu leczenia pochodnymi platyny, paklitakselem i doksorubicyną) dają jedynie 20% szansę na odpowiedź na leczenie.
ściskam mocno.


Paklitaksel

paclitaxel
cytostaticum
L01CD

(...)
Wskazania: W skojarzeniu z cisplatyną jako lek pierwszego rzutu w zaawansowanym raku jajnika lub u chorych z resztkowym nowotworem (>1 cm), po wcześniejszej resekcji. Jako lek drugiego rzutu w leczeniu raka jajnika z przerzutami, jeżeli leczenie standardowe okazało się nieskuteczne. W leczeniu raka piersi z przerzutami, jeżeli leczenie standardowe okazało się nieskuteczne. W leczeniu uzupełniającym raka piersi. W skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca u chorych, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego dającego potencjalną szansę na wyleczenie i/lub radioterapii. Jako lek drugiego rzutu w leczeniu zaawansowanego mięsaka Kaposiego u chorych na AIDS, po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia antracykliną liposomalną. Stosowany także w zaawansowanym drobnokomórkowym raku płuca, raku przełyku, raku pęcherza, nowotworach głowy i szyi, raku szyjki macicy (wskazania niezarejestrowane w Polsce).
(...)
źródło: Indeks leków MP - paclitaxel

Paklitaksel w monoterapii rozsianego raka endometrium wg. dostępnych danych daje 20-35% szansę na remisję,
jednak nie sądzę by dane te dotyczyły leczenia III rzutu, tym bardziej, że na chemioterapię I linii (cisplatyna+doksorubicyna) nie było obiektywnej odpowiedzi; zmiany de facto okazały się chemiooporne.
Kolejna sprawa to dotychczasowa reakcja mamy na leczenie systemowe - na obecnym etapie można się zapewne spodziewać co najmniej podobnych powikłań.
Paklitaksel ma dość bogatą listę możliwych efektów działania niepożądanego (można dokładnie zapoznać się z nimi pod linkiem, który umieściłam wyżej) i niestety występują one dość często.

Myślę więc, że ryzyko podjęcia takiego leczenia jest duże, a szanse na odniesienie jakichkolwiek korzyści - minimalne. Trzeba się liczyć z tym, że taka terapia może mamie pogorszyć jakość życia i nie dać nic w zamian..

Myślę, że powinnaś przedyskutować sprawę z mamą i to ona powinna podjąć decyzję - czy chce takie ryzyko podjąć.

Zgodnie z badaniami w PAM cis platyna w monoterapii powodowała calkowitą regresje zmian nowotworowych nawet w przypadku zaawansowanego raka piersi, dotyczyło to tylko osob z uszkodzonymi genami BRCA1 i BRCA2.W przypadku innyc osob nie wykazaywala takiej skutecznosci.Jezeli siostra, mama lub babcia mialy raka to prawdopodobienstwo nosicielstwa genu jest naprawde spore. W ogolenej populacji wynosi to okolo 10%.

schematy leczenia raka piersi zgodnie z "onkologia kliniczna" pod redakcją MAcieja Krzakowskiego tom 1 i 2

1 program Ansfielda
cyklofosfamid, metoksetat, 5fluorouracyl,winkrystyna,prednizo/n rytm 7 dni

2 program cmf
cyklofosfamid,metoksetat,5fluorouracyl ,rytm 28dni po 6 kursow-tylko lecznie uzupelniajace

3program ac-t leczenie uzupelniajace
adriamycyna,cyklofosmamid->paklitaksel, co21 dni 4 kursy kazdego-lecznie uzupelniajace

4program A=>cmf
adriamycyna->cyklofosfamid,metosetat,5fluorouracyl ,rytm 21 dni 4 kursy->CO 28DNI 4 KURSY

5program fac
5fluorouracyl,adriamycyna,cyklofosfamid ,ytm 21 dni

6program AC
adriamycna cyklofosfamid,rytm 21 dni

7program fec
5fluorouracyl,epidoksorubicyna,cyklofosfamid ,rytm 21,dni

8program docetaksel+adriamycyna ,co 21 dni

9program paklitaksel+adriamycna , co 21 dni

10 program winorelbina+adriamycyna,co 21 dni

11program winorelbina+5fluorouracyl,co 21 dni


Ostatnie 2 programy sa wskazane w przypadku raka zaawansowanego.

Program oparty na cisplatynie w monoterapii nazywa sie DDP.
cis platyna nalezy do lekow alkilujących dzialajacych w kazdym cyklu podzialu komorki.schemat dzialania polega na wychwytywaniu wiazan aminowych,sulfohydrylowych,fosforanowychi karboksylowych czasteczek, ktore sa niezbedne do zycia komorek. W konsekwencji powoduja jej smierc.Podawanie 3dni [pod rzad wlewow w jak najwiekszej z mozliwych dawek ma za zadanie przelamanie chemioopornosci/ klonow komorek opornych /. Robi sie to na 2 sposob. Podaje w dawce bardzo wysokiej leki alkilujace albo podaje sie rozne rodzaje lekow w tym samym czasie/.Drugim waznym skutkiem jest to ze cis platyna zabija procent komorek rakowych ZALEZNIE od dawki leku, czyli jak damy wiecej to zabije wiecej. To sie nie tyczy lekow dzialajacych w roznych cyklach podzialu mitotycznego(antracyklin , analogi puryn itd)

Pochodne platyny łaczy sie z winorelbina, winblastyna w przypadkach uogolnionych., wykazując lepsza skutecznosc w porownaniu do monoterapii.


Schematy leczenia chemicznego w przypadku HER+ pwoduje dodanie przeciwciala monoklonalnego do terapii -HErceptin. W przypadku receptorow estrogenowych-er i/lub progesteronowych+pr mozliwosc leczenia hormonalnego, co w przypadku przerzutow do kosci daje dobre wyniki.
3mam kciuki za powodzenie terapii.
pozdrawiam

Wg zaleceń Polskiej Unii Onkologii tak przestawia się zalecane leczenie chemioterapią raka jajnika:

Chemioterapia

Skojarzenie pochodnych platyny z taksoidami jest najskuteczniejszym programem leczenia
systemowego.
Zalecane są następujące programy chemioterapii (powtarzane w rytmie 21 dni):
– karboplatyna (CBDCA) w dawce według powierzchni pod krzywa (AUC) 5-7,5 iv dzień 1
– paklitaksel (PXL) w dawce 175 mg/m2 iv (wlew 3-godzinny) dzień 1
lub
– cisplatyna (DDP) 75 mg/m2 iv dzień 1,
– paklitaksel (PXL) 135 mg/m2 iv (wlew 24-godzinny) dzień 1.
W ramach pierwotnego leczenia skojarzonego zaleca się stosowanie chemioterapii według
Następujących wskazań:
1. Leczenie uzupełniające po doszczętnym leczeniu chirurgicznym (wczesny stopień zaawansowania)
– Stopień IA i IB oraz G2 i G3 →6 kursów chemioterapii
– Stopień IC i II oraz każde G →6 kursów chemioterapii
2. Leczenie uzupełniające po cytoredukcyjnym leczeniu chirurgicznym (stopień zaawansowania
miejscowego)
– Stopień III i IV (niezależnie od innych czynników) →6 kursów chemioterapii
3. Leczenie wstępne przedoperacyjne (stopień zaawansowania miejscowego)
– Stopień III i IV (niezależnie od innych czynników) →3 kursy chemioterapii →operacja
odroczona u chorych z odpowiedzią lub stabilizacja →chemioterapia do ogólnej liczby 6 kursów

Szczegółowe zalecenia leczenia skojarzonego

I stopień klinicznego zaawansowania
Metoda z wyboru w leczeniu chorych w stopniach klinicznego zaawansowania IA i IB jest radykalne leczenie operacyjne. Nie jest bezwzględnie wymagane w tym stopniu zaawansowania
zastosowanie leczenia uzupełniającego pod warunkiem właściwie przeprowadzonej klasyfikacji chirurgiczno-patologicznej. U chorych w wieku rozrodczym z rakiem w stopniu zaawansowania IA o wysokim stopniu zróżnicowania (G1) można wykonać zabieg oszczędzający (jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu). W takim przypadku niezbędne jest pobranie wycinka z jajnika strony przeciwnej.
Chore w stopniu zaawansowania IC i w stopniu złośliwości histologicznej G2 lub G3 oraz chore z licznymi zrostami (ze względu na wyższy odsetek nawrotów) poddawane są zawsze chemioterapii uzupełniającej.
II stopień klinicznego zaawansowania
Metoda z wyboru jest usunięcie macicy z przydatkami oraz siecią i widocznymi zmianami
przerzutowymi. Uzupełniająco stosowana jest chemioterapia lub w wybranych przypadkach
(np. brak zmian makroskopowych poza miednica, a rozmiar zmian w miednicy mniejszy
od 0,5 cm) napromienianie.
III stopień klinicznego zaawansowania
Leczenie chirurgiczne powinno obejmować radykalne usunięcie macicy z przydatkami oraz resekcji sieci i wszystkich możliwych do usunięcia widocznych zmian przerzutowych.
W ramach chemioterapii systemowej preferowany jest program złożony z CBDCA lub DDP i PXL. W przypadku niewielkich zmian przetrwałych po optymalnym leczeniu chirurgicznym
możliwe jest rozważenie chemioterapii dootrzewnowej (najlepiej w ramach badań klinicznych).
W przypadku niewykonania maksymalnej cytoredukcji chirurgicznej należy rozpocząć leczenie od chemioterapii (PXL + DDP lub CBDCA) i w razie stwierdzenia odpowiedzi lub stabilizacji po 3 kursach chemioterapii wskazany jest zabieg odroczony, a następnie dalsze 3 kursy chemioterapii.
IV stopień klinicznego zaawansowania
Część chorych w stopniu IV może być poddana pierwotnemu leczeniu chirurgicznemu w celu osiągnięcia cytoredukcji z następową chemioterapią (PXL i pochodna platyny). Odnosi się to do chorych w młodym wieku i dobrym stopniu sprawności, z zajęciem opłucnej jako jedynym umiejscowieniem rozsiewu i bez zaburzeń czynności ważnych narządów.
U pozostałych chorych (poza możliwościami leczenia chirurgicznego) leczenie z wyboru stanowi chemioterapia (PXL i CBDCA lub DDP).

Leczenie nawrotów

Najważniejsza metoda postępowania jest chemioterapia, ale w każdym przypadku należy rozważyć możliwość leczenia chirurgicznego oraz radioterapii.
Wystąpienie progresji nowotworu w trakcie chemioterapii oznacza bardzo złe rokowanie
(pierwotna niewrażliwość) i jest wskazaniem do leczenie paliatywnego (chirurgicznego,
objawowego). O ile jest to możliwe, chore takie powinny uczestniczyć w klinicznych badaniach
nowych leków.
Postępowanie u chorych z nawrotem po okresie remisji wyznacza czas od zakończenia
chemioterapii. Chore z nawrotem po okresie krótszym niż 6 miesięcy (tzw. platyno-oporność)
powinny być poddawane chemioterapii drugiej linii (nie ma uzasadnienia ponowna chemioterapia z udziałem PXL i pochodnych platyny). W badaniach wykazano aktywność:
topotekanu, etopozydu podawanego doustnie, winorelbiny, gemcytabiny, doksorubicyny
w postaci liposomalnej i ifosfamidu. Żaden z wymienionych leków nie wykazuje wyraźnej
wyższości. Nie udowodniono również w tej grupie chorych przewagi chemioterapii
wielolekowej nad monoterapią. W praktyce klinicznej nie ma zastosowania wykonywanie
badań chemiowrażliwości in vitro. W czasie leczenia drugiej linii należy monitorować odpowiedź z częstością co 2 kursy. W przypadku niepowodzenia 2 kolejnych linii chemioterapii
należy podejmować jedynie leczenie objawowe.
W przypadku wystąpienia nawrotu po okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia
pierwotnego leczenia (tzw. platyno-wrażliwość) istnieje możliwość zastosowania
chemioterapii wielolekowej według pierwotnie stosowanego programu (PXL i pochodna
platyny) lub monoterapii (pochodna platyny lub PXL). W tej grupie chorych PXL
może być w leczeniu drugiej linii zastąpiony decetakselem (DXL). Nie udowodniono
dotychczas przewagi chemioterapii wielolekowej nad monoterapią. Wtórny zabieg cytoredukcyjny powinien stanowić jedną z rozważanych możliwości leczenia u chorych
z ograniczonymi nawrotami po długim okresie wolnym od nowotworu (6 lub więcej miesięcy).

Guzy wywodzące się z komórek rozrodczych lub ze sznurów płciowych
Metoda leczenia z wyboru jest radykalne usunięcie macicy z przydatkami lub oszczędzający
zabieg chirurgiczny z uzupełniająca chemioterapią według programu BEP (bleomycyna
15 mg/m2 iv lub im w dniach 1, 2 i 3 + etopozyd 100 mg/m2 iv w dniach 4, 5, 6, 7 i 8 +
DDP 100 mg/m2 iv w dniu 1 lub 20 mg/m2 iv w dniach 1, 2, 3, 4 i 5; rytm – co 3 tygodnie) lub
teleradioterapią.

Design by flankerds.com