Menu
menu      Tunezja - informacje, wspomnienia, newsy
menu      Absolwent pedagogiki ogólnej w czym może pracować
menu      absolwent prawa może dorobić
menu      absolwenci Liceum Ekonomicznego we Włocławku
menu      absolwenci UJ Wydział Polonistyki
menu      absolwenci Liceum nr 8 Szczecin
menu      Absolwenci historii UAM w Poznaniu
menu      absolwent na rynku pracy Ankieta
menu      Absolwent Prawa szuka pracy
menu      Absolwent Politechniki Śląskiej praca
menu      Absolwenci Liceum nr 2 w Szczecinie
www wirtualna2Fpolska
dtm one 7x16 4x114
nbp pl edukacja
stronki do ściągnięcia muzyki

Tunezja - informacje, wspomnienia, newsy

"Najlepsza uczelnia - ranking studentów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest, zdaniem studentów, najlepsz? uczelni? w Polsce. SGGW zwyciężyła w rankingu, w którym studenci polskich uczelni państwowych oceniali swoje szkoły.

Organizatorzy sondażu, tygodnik "Przekrój" i Ogólnopolski Magazyn Studencki "Semestr", chcieli się dowiedzieć, co o miejscu swojej nauki myl? studenci. Oceny uczelni zostały ustalone na podstawie anonimowych ankiet, przeprowadzonych wród studentów 36 uczelni państwowych w 10 miastach Polski.

Studenci oceniali program studiów i jego realizację, profesjonalizm swoich wykładowców (ich wiedzę i przygotowanie do zajęć), indywidualne podejcie uczelni do studenta, warunki lokalowe (wyposażenie sal, akademiki), bazę informatyczno- biblioteczn? (w tym dostęp do Internetu), obsługę administracyjn?, organizację praktyk i staży oraz system stypendiów naukowych i socjalnych.

Ankietowani oceniali szkołę w pięciostopniowej skali w każdej kategorii. Punkty zsumowano i wyci?gnięto z nich redni?. Uczelnia mogła zdobyć od jednego do pięciu punktów.

Najlepiej wypadła SGGW - najstarsza i największa uczelnia rolnicza w Polsce (3,773 punktu). Jej studenci wysoko ocenili kadrę naukow?, dydaktyczn? i administrację, warunki nauki, a także prestiż uczelni, który pozwala im na lepszy start na rynku pracy.

Tuż za ni? uplasowały się Politechnika ?l?ska w Gliwicach oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ostatnie miejsce sporód 36 ocenianych uczelni zajęła Akademia Medyczna w Gdańsku (2,713 punktu). Niewiele lepiej wypadły Politechnika Białostocka i Uniwersytet ?l?ski w Katowicach.

Ogólnie najsłabsz? pozycj? zajęły uczelnie medyczne. Aż cztery z nich (lubelska, łódzka, białostocka i gdańska) znalazły się w ostatniej dziesi?tce rankingu.

Najlepsza sporód uczelni medycznych - akademia wrocławska - zajęła siódme miejsce. Szczególnie doceniono tam profesjonalizm wykładowców.

W kategorii "indywidualne podejcie do studenta" najlepiej wypadł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod względem "praktyk i staży" największe uznanie studentów zyskała Akademia Ekonomiczna w Katowicach."

Na forum jest zdaje się kilkoro absolwentów SGGW, a aktualni studenci - no cóż mog? się jeszcze przenieć

Pozycja Nazwa uczelni A B C D E 1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 93 57,5 18 14,25 3,25 2 Akademia Medyczna w Warszawie 92,5 57 18 14,25 3,25 3 Akademia Medyczna w Poznaniu 92,25 57 18 14 3,25 4 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 91,5 56,75 17,75 13,5 3,5 5 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91 56,5 17,75 13,5 3,25 6 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 90,5 56,25 17,5 13,5 3,25 7 Akademia Medyczna w Białymstoku 90,25 56,25 17,5 13,25 3,25 8 Akademia Medyczna w Gdańsku 90 56 17,5 13,25 3,25 9 Akademia Medyczna we Wrocławiu 89,75 56 17,25 13,25 3,25 10 Akademia Medyczna w Bydgoszczy 89,5 56 17,25 13 3,25 11 Akademia Medyczna w Lublinie 89,25 55,75 17,25 13,25 3 A - punkty ogółem (maksymalnie 100 pkt)
B - ocena "zaplecza intelektualnego" szkoły (maksymalnie 60 pkt):

C - ocena procesu kształcenia (maksymalnie 20 pkt):
    la - jakość programów nauczania; lb - umiejętności dydaktyczne kadry; lc - zaplecze informatyczno-biblioteczne; ld - weryfikacja wiedzy (praktyki, staże, programy własne); le - języki obce
D - ocena szans kariery zawodowej (maksymalnie 15 pkt):
    la - popyt na absolwentów na rynku pracy; lb - ocena absolwentów przez pracodawców; lc - "ścieżki kariery" (płace absolwentów, udział w konkursach na różne stanowiska, tempo awansu)
E - ocena warunków socjalnych studiowania (maksymalnie 5 pkt):
    la - jakość i wielkość bazy materialnej; lb - koszt kształcenia; lc - system stypendiów i nagród; ld - baza rekreacyjno-socjalna (domy studenckie, stołówki, kluby, zaplecze sportowo-rekreacyjne)
Źródło: www.wprost.pl

Design by flankerds.com